Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні

Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні

Документ, якого не існує і який видається з певною метою за дійс­ний, кваліфікується як фіктивний. У практиці облікової діяльності по­няття фіктивного документа тісно пов'язане з поняттям зведеного до­кументу, якщо у зведеному документі відображена господарська


операція на підставі неіснуючого первинного документа, такий запис у зведеному документі вважається фіктивним.

Підроблений документ подає господарську операцію у перекруче­ному вигляді. Характер фальсифікації може бути різний: підробка рек­візитів, наприклад: підписів, зміна назви товару, підробка кількісних та якісних показників. Наприклад, для фальсифікації нестачі грошових коштів, прибуткування грошових коштів першого числа місяця опри­бутковують по касі 9-го числа місяця; у відомості на видачу заробітної Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні плати фактично працюючих на підприємстві осіб збільшений загаль­ний підсумок у графі «Сума до видачі»

Безтоварний документ відображає неіснуючу господарську опе­рацію. За формою найчастіше він буває доброякісним, а за змістом — фіктивним, формальна доброякісність безтоварного документа забез­печується матеріально відповідальною особою з тією метою, щоб без­товарна операція в ході проведення ревізії не була викрита. Здійснення безтоварних операцій на практиці може супроводжуватися скоєнням таких корисливих злочинів, як розкрадання матеріальних та грошових коштів, порушення правил торгівлі і навіть хабарництво.

Безгрошовим документом буде такий документ, як касовий вида­тковий ордер з розпискою про одержання грошей, але одержувач гро­ші не Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні отримував.

Виявлення оперативними працівниками міліції, слідчими та реві­зорами недоброякісних документів необхідно розцінювати як ознаку скоєння корисливих правопорушень.

У діяльності органів внутрішніх справ щодо виявлення корисливих злочинів робота з документацією посідає важливе місце. Згідно ст. 65 Кримінально-процесуального кодексу України документ є одним із видів доказів, на підставі якого орган дізнання, слідчий або суд вста­новлюють наявність або відсутність у діях особи складу злочину. В роботі підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочин­ністю, у слідчій та судовій практиці по виявленню правопорушень та розслідуванню кримінальних справ про розкрадання товарно-мате­ріальних цінностей та грошових коштів, інших корисливих зловжи­вань проти майна підприємств Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні документування дій осіб, встановлення подій злочину, виявлення винних осіб відбувається в основному на підставі документів, в яких відображені або завуальовані незаконні го­сподарські операції. Безумовно, правоохоронними органами викорис­товуються й інші види доказів, наприклад: показання свідків, висновки експертів, але документи відіграють найважливішу роль.

Колений безтоварний чи безгрошовий документ є підробленим документом, але не колений підроблений документ є безтоварним


чи безгрошовим. Ці обставини мають велике практичне значення в правоохоронній діяльності.

При аналізі обліково-звітної бухгалтерської документації операти­вні працівники правоохоронних органів та слідчі повинні встановити:• чи своєчасно складалися бухгалтерські документи;

• чи достовірно відображалися господарсько-фінансові операції;

• механізми скоєння злочинів з допомогою Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні бухгалтерських доку­ментів;

• коли і ким був здійснений фінансово-господарський контроль;

• який розмір матеріальної шкоди;

• хто із посадових та матеріально відповідальних осіб повинен не­сти персональну відповідальність за привласнення, розтрату товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів.

До формальних ознак, згідно яких оперативні працівники відді­лів по боротьбі з економічною злочинністю, слідчі, ревізори, експе­рти можуть вирізняти підробки в бухгалтерських документах, від­носять:

♦ складання обліково-звітних бухгалтерських документів з пору­шенням встановленої форми;

♦ незаповнення, недооформлення первинних облікових документів та документів звітності;

♦ взаємна невідповідність окремих реквізитів в одному або в кіль­кох взаємопов'язаних бухгалтерських документах;

♦ відсутність біля бухгалтерського документа необхідних Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні додатків або їх невідповідність;

♦ підпис бухгалтерських документів посадовими, матеріально від­повідальними особами, які не мають права підпису;

♦ відсутність в бухгалтерських документах необхідних печаток, штампів.

Оперативні працівники, слідчі повинні вилучити, оглянути та залу­чити до кримінальної справи бухгалтерські документи та чорнові за­писи як речові та письмові докази. На стадії порушення кримінальної справи оперативний працівник вилучає документи згідно складеного протоколу вилучення. Згідно порушеної кримінальної справи слідчий складає постанову та протокол виїмки, копія якого передається під розписку відповідним посадовим особам підприємства. В присутності оперативного працівника, слідчого, які виконують вилучення або ви­їмку бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства зі згоди вказаних осіб може Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні зробити копії документів.

Бухгалтерські документи з додатками до них, як правило, групу­ються.


Перша група — документи, які регулюють фінансово-господарську діяльність юридичних чи фізичних осіб: нормативні акти, укази, по­станови, накази, статут, протоколи зборів учасників.

Друга група — документи, які фіксують господарські операції: на­ряди на роботи, накладні на відпуск продукції, подорожні листи, про­пуск на вивіз товару, касові ордери, платіжні доручення тощо.

Третя група — документи сурового обліку, звітності та переписка щодо них, зведені бухгалтерські документи, облікові регістри.

Четверта група — документи, які свідчать про контроль за фінан­сово-господарською діяльністю підприємства: акти інвентаризацій, ревізій, звіти про виконання висновків перевірок.

Підроблені Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні документи залучаються до справи в якості речових доказів. З допомогою вказаних документів можна визначити не тільки матеріальну шкоду, але й спосіб крадіжки та коло осіб, які брали участь у скоєнні злочину.

Таким чином, правильне групування облікових документів щодо якісних ознак допомагає найбільш повно та ефективно проводити роз­слідування крадіжок та інших зловживань, які вчиняються посадовими особами.

Вилученняпрацівниками міліції облікових документів, облікових реєстрів, звітів та звітності у підприємств будь-яких форм власності здійснюється на підставі як Закону України «Про міліцію», так і Кри­мінально-процесуального кодексу. Вилучення наведених вище доку­ментів на етапі розслідування кримінальної справи проводиться Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні орга­нами дізнання, досудового слідства та судами на підставі постанови цих органів у відповідності до чинного кримінально-процесуального законодавства.

Крім того, при проведенні документальних ревізій на підставі За­кону України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» вилучати відповідні документи мають право й ревізори. У цьому випа­дку вилучення оформлюється актом вилучення, а копії вилучених до­кументів залишаються у справах підприємства. Обов'язковим є скла­дання реєстру (опису) документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності підприємства (незалежно від форм власності) проводять ін­вентаризацію активів, майна, коштів, незавершеного виробницт­ва, фінансових зобов'язань, розрахунків та Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні інших статей балансу.Метою проведення інвентаризації є визначення відповідності фактич­них даних про стан засобів та їх джерел обліковим даним, тобто запи­сам у рахунках бухгалтерського обліку.


Державними підприємствами інвентаризація проводиться відпові­дно до «Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і докумен­тів, розрахунків та інших статей балансу», яка затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від ЗО жовт­ня 1998 р. № 90 (зі змінами та доповненнями).

Підприємствами незалежно від форм власності проведення інвен­таризації передбачено інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затверджено наказом Міністерства фінансів Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні України від 11 серпня 1994 р. № 69 (зі змінами та доповнен­нями).

Облікові регістри, первинні бухгалтерські документи тощо мо­жуть бути сфальсифіковані, тобто в них можуть вносити працівни­ки бухгалтерії, матеріально відповідальні особи (комірники, касири тощо) та інші зацікавлені особи підроблені записи. Наведемо кілька способів фальсифікації облікових регістрів та методи їх виявлення:

• бездокументальні записи в облікові регістри (операції, які не здійснювались, первинні документи відсутні) — взаємний контроль первинних облікових документів та облікових регістрів;

• записи в облікові регістри операцій, які фактично не здійснюва­лися, але оформлені первинними документами (записи на основі підро­блених документів або фальсифікованих первинних документів) — методи фактичної перевірки господарських Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні операцій (інвентаризація тощо); взаємний контроль первинних облікових документів та обліко­вих регістрів;

• виправлення в облікових регістрах не по правилах: 1) дописки, виправлення записів; 2) виправлення цифрових даних, підчистки; 3) ви­правлення без бухгалтерської довідки тощо — взаємний контроль пе­рвинних облікових документів, бухгалтерських довідок та облікових регістрів; формальна перевірка облікових регістрів; перевірка обліко­вих регістрів щодо правильності виконаних виправлень («червоне сто­рно», коректурний спосіб, додатковий запис); проведення почеркозна­вчої експертизи;

• проведення «безтоварних», «безгрошових» записів в облікові ре­гістри— взаємний контроль облікових регістрів та первинних обліко­вих документів; проведення контрольних перевірок;

• фальсифікація облікових регістрів при автоматизованій систе­мі обліку: 1) за рахунок неправдивої інформації; 2) використання не­правильних Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні кодів на первинних документах; 3) викривлення програм обробки даних; 4) знищення програм та інших документів;


• проведення записів в Головнії! книзі за фальсифікованими син­тетичними обліковими регістрами (журналами-ордерами та відомо­стями) — викриття фальсифікованих записів в синтетичних обліко­вих регістрах; взаємний контроль первинних облікових документів та облікових регістрів.


documentauwlcmj.html
documentauwljwr.html
documentauwlrgz.html
documentauwlyrh.html
documentauwmgbp.html
Документ Недоброякісні документи у свою чергу поділяють на фіктивні, підроблені і безтоварні